Notitie stadslandbouw van de gemeente Nijmegen dd 13 april 2013

Prachtige notitie van de gemeente!

Samenvatting
Als een maatschappelijk thema een vlucht neemt, dienen we ons daar als gemeente toe te verhouden. Stadslandbouw is zo’n thema dat op dit moment om aandacht vraagt. We zien initiatieven in en om Nijmegen spontaan ontstaan, zowel gevestigde organisaties als bewoners zien er kansen in om iets voor de stad te doen. Daarnaast is het ook een thema dat raakt aan een groter verhaal; de schaalvergroting van onze voedselvoorziening, de afhankelijkheid daarmee van fossiele brandstoffen en de risico’s die dat mogelijk met zich mee brengt in de toekomst. Oplossingen dienen zich aan in de vorm van technologische ontwikkelingen. Daarnaast is er ook een hang naar de vereenvoudiging, het dichter bij elkaar brengen van producent en consument en het meer zelfvoorzienend worden.

[iframe http://nijmegen.raadsinformatie.nl/vergadering/archief/33418/Gebroeders+van+Limburgkamer_29-05-2013 800 800]

Hier valt te beluisteren::

  • de gemeente zou gronden ter beschikking moeten stellen
  • verbinden en faciliteren: zelfwerkzaamheid.
  • ruimhartig omgaan met bestemmingsplannen
  • kijken naar leegstaande gebouwen voor stadslandbouw met ledlampen ed; bijv Honig gebouw; evt. ook voor wietteelt, mits toestemming van het rijk
  • “gentechvrij-verklaring”: symbolische waarde

D66: zorg dat stadslandbouw duurzaam wordt ingevuld; dat het blijft bestaan ook na de crisis als er geen braakliggende gronden meer zijn.

PvdA: over het euregio overleg: raadsleden hebben een veel actievere rol gespeeld de laatste jaren; landbouw (streekproducten lokaal afzetten) is speerpunt. Nederland telt 4 euregio’s; samen krijgen ze 14 miljard (dat was de helft). Advies: zet raadsleden in als ambassadeur om samen met het college die verbindende rol te spelen tussen initiatieven aan beide zijden van de grens.
Vraagt hoe het staat met de moestuinen in Nijmegen Noord

GroenLinks: blij met de notitie. Herschikking van mogelijkheden. Verbinden en faciliteren. Wegnemen beperkingen. Burgers informeren over (on)mogelijkheden. Technologische ontwikkelingen gaan snel.

SP: moestuinbeleid op wijknivo; meer dan allen faciliteren. Per wijk gebieden vrijmaken. Inventariseer wie wil en ga op basis daarvan op zoek naar ruimte.

Gewoon Nijmegen: richt een vereniging op voor deze mensen die willen moestuinieren.

Wethouder Jan van der Meer:
– milieukant
– bewustwording: er is op het moment 10 kcal nodig aan energie om 1 kcal voedsel te produceren. Dat gaat vooral om vervoer. Stichting Landwaart heeft uitgerekend: voedsel geprocudeerd in een straal van 50 km kan de bevolking van Nijmegen voorzien.
Houdt pleidooi voor zelfvoorzienend worden kwa voedsel.

Rol van de gemeente wb stadslandbouw: facilitator: gronden om niet ter beschikking te stellen. Bewoners moeten het zelf doen. Hopelijk is het geen hype. Gemeente kan ook helpen met voorzieningen, zoals een hek en water.

Waalsprong: grond in erfpacht uitgegeven aan boeren
Onder voorbehoud bodemonderzoek (vervuilde grond) is er nu grond klaar voor de groep die wil moestuinieren. 6 plekken in de Waalsprong, waarschijnlijk in aug. worden ze aangewezen.

Lege gebouwen: een gebouw wordt echt uitgeleefd. Je moet wel zeker weten dat het werkt.
Wietteelt: moeten we gaan doen als er toestemming is. Gemeente moet controlen. Levert ook geld op.

20 cent per vierkante meter krijgt de gemeente van de boeren; de gemeente betaalt nu 3 euro rente.

Subsidies: st. Landwaart heeft vaker subsidies gekregen en zal zeker proberen weer subsidies te krijgen.

Er zou een website moeten komen waarop alle projecten worden gedemonstreerd.

Laat de gemeente enthousiasmeren; kijk: dit doen ze in andere steden.
Alle groepen die zich melden, gaan we begeleiden. Bij de Waalsprong is het wat stroperig gegaan, maar dat gaat goed komen. Ook stichting Landwaart kan goed begeleiden.